What is Vietnam Area code?

Which country code is this +84?
Country :
City/Town :
Calling code :
Area code :
Phone code :
Phone Example :
Local Phone Example :
International Phone Example :
What country does the country code +84 correspond to?

+84 is the international dialing code for Vietnam. Vietnam phone numbers consist of 8 digits. Local callers do not need to include +84 when dialing, while international long-distance callers should use +84. Furthermore, below are some examples of phone numbers in Vietnam and area codes for other cities.

Vietnam City Code

☎ Ho Chi Minh City☎ Hanoi
☎ Haiphong☎ Cần Thơ
☎ Biên Hòa☎ Thủ Đức
☎ Huế☎ Tân An
☎ Bắc Ninh☎ Hải Dương
☎ Vinh☎ Thanh Hóa
☎ Nam Định☎ Long Xuyên
☎ Việt Trì☎ Mỹ Tho
☎ Thái Bình☎ Sa Đéc
☎ Phủ Từ Sơn☎ Bắc Giang
☎ Vĩnh Long☎ Lạng Sơn
☎ Sầm Sơn☎ Ninh Bình
☎ Vĩnh Yên☎ Long Bình
☎ Hội An☎ Bình Hòa
☎ Cửa Lô☎ Tam Hiệp
☎ Bửu Long☎ Quận Mười Một
☎ Quận Năm☎ Quận Mười
☎ Quận Phú Nhuận☎ Quận Sáu
☎ Đống Đa☎ Hai BàTrưng
☎ Quận Ba☎ Hoàn Kiếm
☎ Quận Một☎ Quận Bốn
☎ Cầu Giấy☎ Quận Tân Phú
☎ Quận Bình Thạnh☎ Ba Đình
☎ Thanh Khê☎ Thanh Xuân
☎ Đà Nẵng☎ Quận Bảy
☎ Tây Hồ☎ Lái Thiêu
☎ Hà Đông☎ Cầu Diễn
☎ Quận Hai☎ Hóc Môn
☎ Cẩm Lệ☎ Quận Chín
☎ Văn Điển☎ Sơn Trà
☎ Trâu Quỳ☎ Trôi
☎ Phùng☎ Tân Túc
☎ Đông Anh☎ Ho Chi Minh City
☎ Hanoi☎ Haiphong
☎ Cần Thơ☎ Biên Hòa
☎ Thủ Đức☎ Huế
☎ Tân An☎ Bắc Ninh
☎ Hải Dương☎ Vinh
☎ Thanh Hóa☎ Nam Định
☎ Long Xuyên☎ Việt Trì
☎ Mỹ Tho☎ Thái Bình
☎ Sa Đéc☎ Phủ Từ Sơn
☎ Bắc Giang☎ Vĩnh Long
☎ Lạng Sơn☎ Sầm Sơn
☎ Ninh Bình☎ Vĩnh Yên
☎ Long Bình☎ Hội An
☎ Bình Hòa☎ Cửa Lô
☎ Tam Hiệp☎ Bửu Long
☎ Quận Mười Một☎ Quận Năm
☎ Quận Mười☎ Quận Phú Nhuận
☎ Quận Sáu☎ Đống Đa
☎ Hai BàTrưng☎ Quận Ba
☎ Hoàn Kiếm☎ Quận Một
☎ Quận Bốn☎ Cầu Giấy
☎ Quận Tân Phú☎ Quận Bình Thạnh
☎ Ba Đình☎ Thanh Khê
☎ Thanh Xuân☎ Đà Nẵng
☎ Quận Bảy☎ Tây Hồ
☎ Lái Thiêu☎ Hà Đông
☎ Cầu Diễn☎ Quận Hai
☎ Hóc Môn☎ Cẩm Lệ
☎ Quận Chín☎ Văn Điển
☎ Sơn Trà☎ Trâu Quỳ
☎ Trôi☎ Phùng
☎ Tân Túc☎ Đông Anh
☎ Ho Chi Minh City☎ Hanoi
☎ Haiphong☎ Cần Thơ
☎ Biên Hòa☎ Thủ Đức
☎ Huế☎ Tân An
☎ Bắc Ninh☎ Hải Dương
☎ Vinh☎ Thanh Hóa
☎ Nam Định☎ Long Xuyên
☎ Việt Trì☎ Mỹ Tho
☎ Thái Bình☎ Sa Đéc
☎ Phủ Từ Sơn☎ Bắc Giang
☎ Vĩnh Long☎ Lạng Sơn
☎ Sầm Sơn☎ Ninh Bình
☎ Vĩnh Yên☎ Long Bình
☎ Hội An☎ Bình Hòa
☎ Cửa Lô☎ Tam Hiệp
☎ Bửu Long☎ Quận Mười Một
☎ Quận Năm☎ Quận Mười
☎ Quận Phú Nhuận☎ Quận Sáu
☎ Đống Đa☎ Hai BàTrưng
☎ Quận Ba☎ Hoàn Kiếm
☎ Quận Một☎ Quận Bốn
☎ Cầu Giấy☎ Quận Tân Phú
☎ Quận Bình Thạnh☎ Ba Đình
☎ Thanh Khê☎ Thanh Xuân
☎ Đà Nẵng☎ Quận Bảy
☎ Tây Hồ☎ Lái Thiêu
☎ Hà Đông☎ Cầu Diễn
☎ Quận Hai☎ Hóc Môn
☎ Cẩm Lệ☎ Quận Chín
☎ Văn Điển☎ Sơn Trà
☎ Trâu Quỳ☎ Trôi
☎ Phùng☎ Tân Túc
☎ Đông AnhAbout Website
The content and names featured on this website are generated purely for entertainment and are not meant for commercial or practical purposes. We kindly urge you not to apply them in real-life situations, as any similarities to real entities are entirely coincidental.

© 2023-2024 Random Phone Copy LLC. All rights reserved.